Identifikace zájemce

Název firmy nebo podnikatele *
Sídlo (ulice, číslo, PSČ, město) *
Korespondenční adresa (vyplňte jen, pokud se liší)
Jméno a příjmení odpovědné osoby *
Ve věcech organizační povahy jedná *
IČ / datum narození *
DIČ (pokud je firma nebo podnikatel plátcem)
Email *
Telefon *
Číslo účtu
Webové stránky *

Typ prodejního místa ZEMĚDĚLEC – Jedná se o zemědělce, který na tržišti prodává výhradně produkci, kterou prokazatelně sám vypěstuje.

TRADIČNÍ OBCHODNÍK – Jedná se o prodejce se živnostenským oprávněním bez vlastní zemědělské produkce, případně s podílem vlastní zemědělské produkce, který na tržišti prodává převážně zemědělskou produkci nakoupenou u jiných producentů, nebo na tržišti prodává jakýkoliv jiný sortiment. Prodejce zařazený do této kategorie musí prokazatelně splňovat podmínku, že na Zelném trhu prodává (v době vyhlášení tohoto výběrového řízení) minimálně 3 roční sezóny (do této lhůty se započítává i prodej v parku na Moravském náměstí v době, kdy byl Zelný trh uzavřen z důvodu rekonstrukce).

NOVÝ OBCHODNÍK – Jedná se o prodejce se živnostenským oprávněním bez vlastní zemědělské produkce, který na tržišti prodává zemědělskou produkci nakoupenou u jiných producentů, nebo na tržišti prodává jakýkoliv jiný sortiment. Prodejce zařazený do této kategorie na Zelném trhu nikdy neprodával, nebo prodává (v době vyhlášení tohoto výběrového řízení) po dobu kratší než 3 roční sezóny (do této lhůty se započítává i prodej v parku na Moravském náměstí v době, kdy byl Zelný trh uzavřen z důvodu rekonstrukce).

zemědělectradiční obchodníknový obchodník

Doba prodeje

Pondělí ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Úterý ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Středa ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Čtvrtek ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Patek ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Sobota ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Počet prodejních míst

123

Osoby oprávněné k prodeji

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *
přidat prodejce

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *
přidat prodejce

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *
přidat prodejce

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *
přidat prodejce

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *
přidat prodejce

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště *
Datum narození *

Nabízený sortiment

Uveďte detailní informace o nabízeném sortimentu. V příloze můžete přiložit fotodokumentaci nabízeného. V případě nedostatku místa lze pokračovat na samostatném listu. *

Typ prodejního zařízení

bez připojení na elektřinus připojením na elektřinu

Uveďte typ prodejního zařízení (preferovaný je prodejní stůl zastřešený slunečníkem dle dokumentace, případně stánek, stan, stolek a další), uveďte jeho rozměry a přiložte fotografii prodejního zařízení. Pokud pro prodej potřebujete připojení na elektřinu, vypište spotřebiče a jejich příkon. *

Nahrajte fotografii (max. 2MB) *

Dosavadní zkušenosti s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných a doložitelných referencí *

Požadavky na umístnění stolů

Uveďte, pokud máte požadavky na umístění stolů – kde, vedle koho, a případně důvod. Organizátor si však vyhrazuje právo k požadavkům nepřihlédnout. *

UPOZORŇUJEME, ŽE SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKOU JE NUTNÉ PODAT SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

V případě zastupování třetí osobou plná moc udělená této osobě pověřené jednat za zájemce (úředně ov. podpis)

kopie Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ve formátu pdf)*
kopie dokladu o vlastnictví nebo nájmu půdy (ve formátu pdf)*
katastr, číslo parcely a celkovou výměru plochy (v ha), na které zboží pěstuje (ve formátu pdf)*
soupis vlastních výpěstků (a příp. výrobků z nich vyrobených), které bude prodejce v jednotlivých měsících prodávat (ve formátu pdf)*
kopii dokladu o registraci u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (ve formátu pdf)*
v případě provedení kontrol, kopii dokladu o výsledku provedených kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce za období roku 2015 do nynějška (pokud zájemce zahájil činnost až během uvedeného období, tak doloží doklady pouze za období, po které činnost vykonával) (ve formátu pdf)

kopii dokladu o registraci u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (ve formátu pdf) *
v případě provedení kontrol, kopii dokladu o výsledku provedených kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce za období roku 2015 do nynějška (pokud zájemce zahájil činnost až během uvedeného období, tak doloží doklady pouze za období, po které činnost vykonával) (ve formátu pdf)

Zájemce si je vědom a akceptuje, že nemá nárok na náhradu nákladů, škody či jiných výdajů včetně ušlého zisku, a to ani v případě, kdy organizátor využije práva vyhrazená v podmínkách výběrového řízení, tzn. např. právo kdykoliv do doby uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit apod.

Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluje tímto organizátorovi na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti.

Zájemce svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých obchodních údajů na webových stránkách organizátora a na webových stránkách akce, a to v rozsahu: obchodní jméno firmy či jméno a příjmení zájemce, IČ, webové stránky, stručný popis předmětu činnosti dle informací jím uvedených v nabídce. V rozsahu uvedených osobních údajů zájemce souhlasí s jejich zpracováním. Zájemce tento souhlas uděluje na dobu deseti (10) let.

Zájemce jako fyzická osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění.

Zájemce je seznámen se skutečností, že organizátor, jakožto orgán samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.

Seznámil jsem se provozním řádem Trhy na Zelňáku pro rok 2017, nařízením č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších předpisů, i Výzvou k obsazení prodejních míst pro pravidelný prodej na tržišti na Zelném trhu v roce 2018.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že nemám/me žádné neuhrazené splatné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed, ani subjektům jimi zřízených.

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem/Jsme si vědom/i právních následků nepravdivého čestného prohlášení.